Nghi thức và bài niệm phật hàng ngày dành cho quý Phật tử

Việc Tụng Kinh Niệm Phật hàng ngày dường như quá đỗi quen thuộc với mỗi Phật Tử. Tuy nhiên, cần hiểu rõ và có sự nhìn nhận sâu sắc hơn về niệm Phật, cũng như khái niệm và mục đích của niệm Phật để có thể vận dụng việc hành trì niệm Phật để đem lại sự an lạc cho tự thân. Nghi thức niệm Phật hằng ngày như thế nào cho đúng cũng là điều nhiều Phật tử quan tâm.

NỘI DUNG

Niệm Phật là gì?

“Niệm” có nghĩa là nhớ, suy nghĩ, “Phật” lại có nghĩa là giác. Như vậy, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật hay nói rộng hơn là chúng ta luôn sống trong tỉnh thức và có chánh niệm trong mọi hành động. 

bài niệm phật hàng ngày
niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ, nghĩ đến Phật


Khi tâm ta bị chi phối bởi những tạp niệm thì ta sẽ dùng tiếng niệm Phật để lấn áp đi những dòng suy nghĩ đó và có thể đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi mà khi ta đang hành trì.

Xem thêm: Những điều kiêng kị khi đến chùa mà bạn cần phải biết

Lúc này, tiếng niệm Phật sẽ dần dần đi vào nội tâm ta và bản thân mình cần phải xóa bỏ đi những uế trược, phiền não trong lòng, từ đó ta có thể gạn lọc và chuyển đổi tâm của ta từ cái ác trở thành thiện, từ tạp niệm chi phối đưa đến sự thanh tịnh và giống với cảnh giới của chư Phật.

Lợi ích của việc niệm Phật

Quan niệm tâm linh của người phương Đông khá sâu sắc về Phật giáo. Vì vậy, người tin Phật, thường xuyên niệm phật phần lớn muốn một cái tâm chân thành và kết nối với ánh sáng vô biên của Đức Phật. Ngoài ra, niệm Phật còn có những tác dụng sau:

+ Được Quan Thế  m cùng 25 vị bồ tát và Long thần hộ pháp bảo vệ.
+ Được chư Phật, Phật A Di Đà ngày đêm hộ niệm.
+ Giảm bớt nghiệp chướng, tăng phước nghiệp cho bản thân và gia đình.
+ Không thể bị hại từ oán hận, lao tù, oanh tử, lửa, nước hay đạo binh và gông cùm xiềng xích.
+ Tâm thường hoan hỉ, khí sức tốt, làm mọi việc đều có kết quả tốt đẹp.
+ Người niệm Phật khi lâm chung sẽ không bị đày đọa dưới địa ngục. Vì trong tâm tốt làm điều hướng thiện nên khi chết đi tiếng thơm sẽ để lại ngàn đời.
+ Người tu Phật nhiều năm sẽ được đức Phật từ bi gia hộ.

Những lưu ý trước khi niệm Phật 

Y phục của Phật tử khi niệm phật cần chỉn chu, kín đáo, nên mặc áo lam.

Người đứng ngay thẳng hướng về bàn thờ Phật.

Nếu nhà không có nơi thờ thì có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

bài niệm phật hàng ngày

Nghi thức niệm Phật đầy đủ

1. Đảnh lễ 
– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế  m Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. Sám hối
(Hành giả quỳ lên chấp hai tay lại khấn nguyện):

Con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có……..Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tất cả tội lỗi từ vô thỉ, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con, thành tâm sám hối, không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai thề không dám tạo nữa.

– Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)
3. Tán Phật
Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

4. Niệm Phật
Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế  m Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

5. Phát nguyện
Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. Hồi hướng 

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng (ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc và ân chúng sanh vạn loại)

Dưới cứu khổ ba đường (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh)

Nếu có ai thấy nghe,

Đều phát lòng bồ đề

Hết một báo thân này,

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại đưa lên ngang ngục thành tâm hồi hướng, nguyện):

– Con nguyện đem công đức này, cúng dường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

– Con xin hồi hướng công đức này nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc thế giới hòa bình.

– Hồi hướng cho tất cả các vong linh ở xung quanh đây, các oán hồn yểu tử thập loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không nhà không cửa, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con xả bỏ oán thù, cùng con niệm phật, được nhiều phước báu tốt đẹp, thảy đều siêu thoát, hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến cho.. (người mất tên gì nói ra..) được nhiều phước báu tốt đẹp sanh về cõi Tịnh độ an nhàn.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến Cha Mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện tiền của con thân tâm an lạc, thiện căn tăng trưởng, thọ mạng lâu dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chuyên tâm tu hành.

– Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi bên đồng sanh Tịnh Độ.

– Nguyện cho con ba chướng tiêu trừ, ba độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, tâm Bồ Đề tăng trưởng, hết một báo thân này con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc.

– Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

7. Tam tự quy y 
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Nghi thức niệm Phật hằng ngày dành cho người ít thời gian tu tập

Đạo Phật khoan dung với tất cả chúng sinh. Bởi vậy đối với những người có ít thời gian tu tập có thể thực hiện phương pháp đơn giản hơn là niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật. Việc này giúp chúng ta dễ dàng nhất tâm chánh niệm và an lạc thanh thản.

Xem thêm: Tổng hợp chi tiết về Phật bản mệnh của mỗi con giáp

Thời gian để hành trì niệm Phật A Di Đà bắt đầu khi chúng ta thức dậy vào buổi sớm mai, khi chưa xuống đất, hãy ngồi thẳng thớm, hít thở đều đặn và niệm 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn của từng người, nhưng một khi câu niệm đã trở thành một phần trong tâm thức của chúng ta, thì hơi thở chúng ta tự nhiên sẽ an lạc hơn rất nhiều. 
Sau đó, chúng ta hành trì công phu này lặp lại 8 lần nữa trong một ngày, tổng cộng là 9 lần mỗi ngày. Thời gian để thực hiện được quy định như sau:

 • Buổi sớm sau khi thức dậy
 • Trước khi dùng điểm tâm sáng
 • Sau khi dùng điểm tâm
 • Trước khi bắt đầu làm việc chính trong ngày
 • Trước khi ăn trưa
 • Sau khi ăn trưa
 • Trước khi ăn tối
 • Sau khi ăn tối
 • Đọc kinh phật trước khi ngủ
Bài viết liên quan
03 4545 5959
×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN OẢN LỄ MIỄN PHÍ

  ×

  CHỈ ĐƯỜNG

  Phone Tin nhắn MESSAGE ZALO CHAT Địa chỉ