Tượng Quan Âm tống tử (giữa), Đô đốc Đặng Tiến Đông (trái), Hà Quận công Đặng Thế Vinh (phải)Tượng Quan Âm tống tử (giữa), Đô đốc Đặng Tiến Đông (trái), Hà Quận công Đặng Thế Vinh (phải)

chùa quảng nghiêm

Tượng Quan Âm tống tử (giữa), Đô đốc Đặng Tiến Đông (trái), Hà Quận công Đặng Thế Vinh (phải)Tượng Quan Âm tống tử (giữa), Đô đốc Đặng Tiến Đông (trái), Hà Quận công Đặng Thế Vinh (phải)